Spring over hovedmenu

Om Ankenævnet for ATP mm.

Ankenævnet er nedsat i henhold til ATP-lovens § 28 med henblik på at behandle klager over afgørelser, som er truffet af ATP om medlemskab af, bidrag til og udbetaling fra ATP Livslang Pension. Ankenævnet er derudover i årenes løb blevet indsat som klageinstans i relation til en række andre ordninger.

Ankenævnets supplerende ansvarsområder udgøres p.t. af følgende:

• Ankenævnet er efter § 27 i AUB-loven (lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) bemyndiget til at behandle klager over AUBs eller ATP´s afgørelser efter denne lov.

• Ankenævnet er efter § 26 i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler bemyndiget til at behandle klager over afgørelser, som Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler træffer i henhold til loven.

• Ankenævnet er efter § 6, stk. 3 og 4, i lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked (barselsudligningsloven) bemyndiget til at behandle klager over Arbejdsmarkedets Tillægspensions og barselsudligningsordningens (barsel.dk) afgørelser efter denne lov.

• Efter § 35, stk. 6, og § 39 i ferieloven kan Ankenævnet behandle klager over ATP´s afgørelser om opkrævning af arbejdsgivernes bidrag til FerieKontos administration og klager over FerieKontos afgørelser efter ferielovens § 36, stk. 2, vedrørende administrationen af ordningen.

• Efter § 45 i lov om arbejdsskadesikring kan Ankenævnet behandle klager over afgørelser truffet af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) efter lovens §§ 55-58 c (vedrørende opkrævning af bidrag og videregivelse af oplysninger om arbejdsgiveren) eller af ATP.

• Efter § 13 i lov om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede (AFU) kan Ankenævnet behandle klager over alle afgørelser efter denne lov.

• Efter § 13, stk. 21, i VEU-loven (lov om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse) kan Ankenævnet behandle klager over ATP´s afgørelser om finansieringsbidragspligt og finansieringsbidrag, herunder beregning og opkrævning, og efter § 19 i samme lov kan Ankenævnet behandle klager over AUBs afgørelser om VEU-godtgørelse og tilskud til befordringsudgifter samt klager over en uddannelsesinstitutions afgørelser om tilskud til kost og logi.

• Efter § 13 i bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag (bekendtgørelse nr. 1790 af 27. december 2018) og § 10 i bekendtgørelse om fællesopkrævning af visse arbejdsgiverbidrag (bekendtgørelse nr. 1360 af 2. december 2019) kan Ankenævnet behandle klager over afgørelser truffet af ATP om finansieringspligt og beregning af finansieringsbidrag samt om opkrævning og indbetaling mv. af bidrag, der indgår i fællesopkrævningen (udover arbejdsgiverbidrag vedrørende AUB og VEU også arbejdsgiverbidrag vedrørende arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge, jobafklaring, barsel.dk og Lønmodtagernes Garantifond). Det er ATP, som administrerer arbejdsgiverbidragene og sender opkrævning via Samlet Betaling (SB) til virksomhederne.


Klagefristen er i alle tilfælde 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt klageren.

Klager over følgende afgørelser skal indgives direkte til Ankenævnet:
• Afgørelser omfattet af ATP-lovens § 28
• Afgørelser omfattet af arbejdssikringslovens § 45
• Afgørelser omfattet af lov om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede § 13
• Afgørelser omfattet af VEU-lovens § 13, stk. 21
• Afgørelser omfattet af bekendtgørelse nr. 1790 af 27. december 2018 § 13
• Afgørelser omfattet af bekendtgørelse nr. 1360 af 2. december 2019 § 10, stk. 1, nr. 1-3

Ankenævnet indhenter en udtalelse fra myndigheden, og klager bliver hørt over denne udtalelse.

 

Klager over følgende afgørelser skal indgives til den myndighed, som har truffet afgørelsen:
• Afgørelser omfattet af ferielovens § 35, stk. 6, og § 39
• Afgørelser omfattet af AUB-lovens § 27
• Afgørelser omfattet af lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler § 26
• Afgørelser omfattet af lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked (barselsudligningsloven)
• Afgørelser omfattet af VEU-lovens § 19
• Afgørelser omfattet af bekendtgørelse nr. 1360 af 2. december 2019 § 10, stk. 1, nr. 4 og 6-7

Myndigheden vurderer, om der er grundlag for at give klageren helt eller delvis medhold (remonstration). Gives der ikke klageren fuldt medhold, videresender myndigheden klagen til Ankenævnet med en genvurdering, som samtidig sendes i høring hos klageren.

 

Ankenævnet er et nævn, der organisatorisk hører under Beskæftigelsesministeriet. Det er
Beskæftigelsesministeriet, der yder sekretariatsbistand til nævnet. Der er tale om et uafhængigt og selvstændigt nævn, som ikke er underlagt instruks af ministeriet eller andre. Ankenævnet udpeger selv sin formand og fastsætter selv sin forretningsorden.

Sagerne behandles i almindelighed skriftligt. I afgørelsen af den enkelte sag deltager samtlige fem ankenævnsmedlemmer. Afgørelsen træffes ved stemmeflerhed og udformes skriftligt, herunder med angivelse af eventuelle dissenser.

Ankenævnet har bemyndiget nævnets formand til at træffe afgørelse på nævnets vegne i en række sager, hvor nævnet har vurderet, at sagen er ukompliceret. Ankenævnets formand kan således afvise klager, som er indgivet for sent, eller som angår sager, der allerede er afgjort ved Ankenævnet, eller i øvrigt ikke kan afgøres ved Ankenævnet. Ankenævnets formand kan også træffe afgørelse i sager, hvor der i henhold til lovgivningen skal træffes afgørelse inden for en kort frist, herunder sager om aktindsigt og sager om klagers rettigheder i henhold til databeskyttelsesreglerne. Ankenævnets formand kan endvidere beslutte, at en sag, hvori Ankenævnet har truffet afgørelse, skal genoptages, hvis særlige grunde taler herfor, herunder navnlig i tilfælde, hvor der er fremkommet nye oplysninger, som må antages at kunne medføre et andet udfald, og hvor det er undskyldeligt, at oplysningerne først er fremkommet senere.

ATPs ankenævn består af 5 medlemmer, der udnævnes af beskæftigelsesministeren for en periode af 3 år. Medlemmerne bliver indstillet af myndigheder og faglige organisationer med tilknytning til området.

 

Medlemmer Indstillet af: Suppleanter

Forhenværende Højesteretspræsident
Børge Dahl (Højesteret)

Højesterets præsident

Forhenværende Højesteretspræsident

Jon Stokholm
(Højesteret)

Forhenværende retspræsident

Henrik Rothe
(Sø- og Handelsretten)

Sø- og Handels-
rettens præsident

Forhenværende retspræsident

Lotte Wetterling
(Sø- og Handelsretten)

Forhenværende højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen
(Højesteret)

Arbejdsretten

Højesteretsdommer Lars Hjortnæs
Højesteret
Prins Jørgens Gård 13
1218 København K

Vicedirektør Steen Müntzberg
Dansk Arbejdsgiverforening
Vester Voldgade 113
1790 København V

Arbejdsgiver-
repræsentanterne i ATP's repræsentantskab

Trine B. Hougaard Chefkonsulent i Dansk
Arbejdsgiverforening
Vester Voldgade 113
1790 København V

FH-næstformand
Ejner K. Holst
Fagbevægelsens Hovedorganisation
Islands Brygge 32 D
Postboks 340
2300 København S

Lønmodtagerrepræsentanter i ATP's repræsentantskab

Næstformand Tina Christensen
3F
Kampmannsgade 4
1790 København V